Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1311

Utkom från trycket den 19 december 2008
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

dels att i 6 kap. 4 och 14 §§, 18 kap. 1, 2, 7, 9, 12, 13 och 15–18 §§ samt 20 kap. 12 § ordet "Sjöfartsverket" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form,

dels att 18 kap. 19 § ska ha följande lydelse.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket och polismyndighet ska lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den medverkan tingsrätten begär för utredningen. För polismyndigheternas utredningar gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1311

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)