Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1333

Utkom från trycket den 19 december 2008
Lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.;
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.2)

1)

Prop. 2008/09:43, bet. 2008/09:TU6, rskr. 2008/09:77.

2)

Senaste lydelse av 14 § 1988:207.

dels att 14 § ska upphöra att gälla,

dels att 13 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 §, av följande lydelse.

3) Frågor som avses i 11 § tredje stycket eller 12 § prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten), om kommunen och järnvägens innehavare inte kan enas.

3)

Senaste lydelse 1975:1010.

4) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister enligt 13 §.

4)

Senaste lydelse 1975:1010.

Beslut enligt denna lag av den prövningsmyndighet som avses i 13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1333

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om ett ärende som handläggs av Stängselnämnden vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)