Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1359

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11 a, 12 och 14 §§, 3 kap. 25 och 7 §§, 4 kap. 26, 15, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 5 a §, 8 kap. 8 §, 9 kap. 8 och 14 §§, 10 kap. 2 a och 2 b §§, 12 kap. 1 § samt 14 kap. 2 och 2 a §§ luftfartslagen (1957:297)2) ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Lagen omtryckt 1986:166.

Senaste lydelse av

2 kap. 1 § 2004:1093

2 kap. 2 § 2004:1093

2 kap. 8 § 2004:1093

2 kap. 10 § 2004:1093

2 kap. 11 a § 2004:1093

2 kap. 12 § 2004:1093

2 kap. 14 § 2004:1093

3 kap. 2 § 2004:1093

3 kap. 3 § 2004:1093

3 kap. 4 § 2004:1093

3 kap. 5 § 2004:1093

3 kap. 7 § 2004:1093

4 kap. 2 § 2004:1093

4 kap. 3 § 2004:1093

4 kap. 4 § 2004:1093

4 kap. 5 § 2004:1093

4 kap. 6 § 2004:1093

4 kap. 15 § 2004:1093

4 kap. 20 § 2004:1093

4 kap. 21 § 2004:1093

4 kap. 26 § 2004:1093

6 kap. 5 a § 2005:572

8 kap. 8 § 2004:1093

9 kap. 8 § 2004:1093

9 kap. 14 § 2006:1395

10 kap. 2 a § 2006:1395

10 kap. 2 b § 2006:1395

12 kap. 1 § 2004:1093

14 kap. 2 § 2004:1093

14 kap. 2 a § 2005:187.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1359

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)