Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1378

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)2)

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Senaste lydelse av 5 kap. 1 § 2006:830.

dels att i 2 kap. 3 och 10 §§, 3 kap. 1, 4 och 12 §§, 4 kap. 11, 13 och 14 §§, 5 kap. 1–3, 9, 22 och 26–28 §§, 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1, 11 och 13 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels att i 9 kap. 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1378

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)