Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1378 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)Senaste lydelse av 5 kap. 1 § 2006:830. dels att i 2 kap. 3 och 10 §§, 3 kap. 1, 4 och 12 §§, 4 kap. 11, 13 och 14 §§, 5 kap. 1–3, 9, 22 och 26–28 §§, 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1, 11 och 13 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”, dels att i 9 kap. 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)