Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1379

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:487) om sjöfartsskydd2)

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Senaste lydelse av

21 § 2005:854

29 § 2005:854.

dels att i 3, 4, 11, 21 och 29 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att i 29 § ordet "verket" ska bytas ut mot "styrelsen".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1379

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)