Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Utkom från trycket den 17 mars 2009
utfärdad den 5 mars 2009.

Lagens innehåll

Denna lag innehåller bestämmelser om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Bestämmelser om behörighetskrav samt utfärdande och återkallelse av körkort och förarbevis för dessa fordonsslag finns i körkortslagen (1998:488).

Tillstånd att bedriva utbildning

Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

Myndigheten får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

Hänvisad författning:

Se F 2009:186 3 och 4 §§ inf. efter denna lag.

Återkallelse av tillstånd

Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillstånd enligt 2 § inte längre finns eller om föreskrifter om utbildningen som meddelats med stöd av denna lag inte iakttagits. Ett tillstånd får även återkallas på tillståndshavarens begäran.

Hänvisad författning:

Se F 2009:186 11 § inf. efter denna lag.

Utbildningens innehåll

Utbildning enligt denna lag ska innehålla teoretiska och, för moped klass I, snöskoter och terränghjuling, även praktiska moment. I utbildningen för moped klass I ska ingå övningskörning i trafik.

Hänvisad författning:

Se F 2009:186 5–7 §§ inf. efter denna lag.

Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov som avses i 3 kap. körkortslagen (1998:488) för moped klass II, snöskoter och terränghjuling, att utfärda bevis om godkända avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

Överlämnande enligt första stycket får återtas om kunskapsprov anordnas i strid mot gällande föreskrifter eller om anordnaren på annat sätt visar sig vara olämplig att anordna prov.

Hänvisad författning:

Se F 2009:186 8–10 §§ inf. efter denna lag.

Tillsyn

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över utbildning och kunskapsprov. Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 2 § andra stycket är uppfyllda och att föreskrifter om utbildning som meddelats med stöd av denna lag efterlevs.

Den som bedriver utbildning enligt denna lag ska på begäran av myndigheten lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

Hänvisad författning:

Se F 2009:186 12 § inf. efter denna lag.

Bemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning enligt denna lag,

  2. utbildningens innehåll,

  3. kompetenskrav för utbildare,

  4. anordnande av kunskapsprov,

  5. tillsyn, och

  6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 2 § och tillsyn enligt 6 §.

Hänvisad författning:

Se F 2009:186 13 § inf. efter denna lag.

SFS 2010:1577

Straffansvar

Den som uppsåtligen utan tillstånd bedriver utbildning som avses i denna lag döms till böter.

Verkställighet

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen gäller omedelbart om inte annat anges.

Överklagande

Myndighetens beslut enligt 2 och 3 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av myndigheten enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:121

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009.

2. Genom lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Bestämmelserna i 1, 2, 7 och 8 §§ den upphävda lagen gäller dock till d. 1 okt. 2009. Förarbevis enligt 1 och 2 §§ den upphävda lagen får även därefter utfärdas för personer som före d. 1 okt. 2009 genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid kunskapsprov.

3. Tillstånd att bedriva utbildning som avses i 2 § den nya lagen ger även rätt att före d. 1 okt. 2009 bedriva utbildning som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen. Rätt att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven enligt 5 § den nya lagen ger även rätt att före d. 1 okt. 2009 anordna kunskapsprov som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före d. 1 april 2009 samt i fråga om sådana förseelser som avses i 7 och 8 §§ den upphävda lagen och som har begåtts före 1 okt. 2009.

5. Tillstånd att bedriva utbildning som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller i enlighet med sitt innehåll som tillstånd meddelade med stöd av denna lag. Sådant tillstånd som ger rätt att utbilda förare av moped klass I medför också rätt att utbilda förare av moped klass II.

SFS 2010:1577

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2022:1209

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.