Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:206 Utkom från trycket den 31 mars 2009Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 19 mars 2009.Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2008:1109. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket eller 4 kap. 22 § 
En kommun 
Kommunen 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
I andra fall än enligt 2 och undantaget rörEn kommunMer än en kommun i ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
4. 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2–5, 54 §, 55 § 3–5 
En kommun Mer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Transportstyrelsen 
6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommunMer än en kommun 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
7. 4 kap. 6 § 
En kommunMer än en kommuninom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b §, 18 a § första stycket eller 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
9. 4 kap. 20 § eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 § 
Ett länMer än ett län 
LänsstyrelsenTransportstyrelsen 
10. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
11. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
12. 8 kap. 2 § 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
13. 9 kap. 1 § 1–5 eller 2 § 
a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olyckab) övriga fall En kommunMer än en kommun 
PolismyndighetenKommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
14. 9 kap. 1 § 6 
 
Transportstyrelsen 
15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap 1 § andra stycket 9 
En kommunMer än en kommun inom ett läna) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transportb) övriga fall Mer än ett läna) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transportb) övriga fall 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjasLänsstyrelsenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjasTransportstyrelsen 
16. Lokaltrafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10–13, 16 eller 17 
En kommunMer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14 
 
Kommunen 
18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21 
En kommuna) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållareb) övriga vägar Mer än en kommun inom ett länMer än ett län 
KommunenLänsstyrelsenLänsstyrelsenTransportstyrelsen 
19. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20 
En kommunMer än en kommun inom ett län 
KommunenDen statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
20. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
21. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket 
Ett länMer än ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriftenTransportstyrelsen 
Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 5 § 6 kan tillämpas.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)