Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:211

Rättelseblad: Fordonsförordning;

Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 29 och 30 av tidigare utgivna SFS 2009:211. Rättelsen avser beteckningarna på de två sista paragraferna i 8 kap.

  1. är förenligt med tillämpliga EG-rättsakter, avtal om ömsesidigt erkännande och reglementen.

Ett undantag enligt första stycket får förenas med villkor.

SFS 2009:211

Socialstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela föreskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade.

SFS 2009:211

Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som enbart berör styrelsens föreskrifter.

SFS 2009:211

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen1) , ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG2) , samt fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på den behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i direktivet.

1)

EGT L 203, 10.8.2000, s. 1 (Celex 32000L0030).

2)

EUT L 90, 8.4.2003, s. 37 (Celex 32003L0026).

SFS 2009:211

Tillsyn m.m.

Om inte annat föreskrivs, utövar Transportstyrelsen tillsyn över efterlevnaden av fordonslagen (2002:574), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.

SFS 2009:211

I fråga om tekniska tjänster som är etablerade utomlands ska godkännandemyndigheten löpande förvissa sig om att organet uppfyller de krav som anges i 7 kap. 2 och 3 §§.

SFS 2009:211

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:211

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010 i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och i övrigt den 29 april 2009.

2. För tiden till och med den 1 mars 2010 får förfarandet med registreringsbesiktning tillämpas även i fråga om andra nya EG-motorfordon än sådana som anges i 4 kap. 3 och 4 §§.

3. Fordonsförordningen (2002:925) ska upphöra att gälla den 29 april 2009.

4. Föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen (2002:925) ska vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.

5. Om en fordonstyp har godkänts vid typbesiktning enligt bestämmelserna i den tidigare upphävda terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller i den tidigare upphävda fordonskungörelsen (1972:595) ska godkännandet anses som ett meddelat nationellt typgodkännande enligt denna förordning. Dock får nya intyg om överensstämmelse inte utfärdas för sådana fordon.

6. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § i den tidigare upphävda fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48–54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II. Om en sådan moped har ändrats på ett sådant sätt som anges i 50 § fordonskungörelsen och därefter återställts får mopeden besiktas enligt 48–54 §§ fordonskungörelsen enligt dess lydelse före den 1 november 1998, varvid 17 § fordonskungörelsen får tillämpas i sin lydelse före den 1 november 1998.

7. En teknisk tjänst som har utsetts och anmälts enligt 11 kap. 17 § fordonsförordningen (2002:925) ska anses ha utsetts och anmälts enligt bestämmelserna i denna förordning.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)