Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:217

Utkom från trycket den 7 april 2009
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

1 §

1) Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.

1)

Senaste lydelse 2004:532.

Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna förordning.

Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:217

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)