Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:219 Utkom från trycket den 7 april 2009Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 26 mars 2009.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2008:1137. Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
 
Cykelöverfart 
En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. 
 
En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad 
EG-motorfordon 
Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap 
Färdled 
En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg 
 
 
Internationellt körkort 
En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn 
Jordbruks- och skogsbrukstraktor 
Ett motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerade för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten. 
Körbana 
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren 
 
 
Trafikövningsplats 
En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg 
Typintyg 
Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) 
Tättbebyggt område 
Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område 
Utryckningsfordon 
Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon 
 
 
Vägren 
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana 
Yrkesmässig fordonstillverkare 
En fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon 
Ändamålsplats 
En plats som är avsedd för en viss trafikantgrupp, en viss verksamhet eller ett visst ändamål 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)