Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:221

Utkom från trycket den 7 april 2009
Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;
utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter ska ha följande lydelse.

Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.

  1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).

  2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen (1998:1276).

  3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.

  4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen.

  5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.

  6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.

  7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning.

  8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 3 och 10 §§ militärtrafikförordningen (2009:212).

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)