Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:235

Utkom från trycket den 7 april 2009
Förordning om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar;
utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon2) , i dess vid varje tid gällande lydelse.

2)

EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:235

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)