Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

Utkom från trycket den 7 april 2009
utfärdad den 26 mars 2009.

Inledande bestämmelse

Till ledning för fördelning av statliga medel ska Trafikverket upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur. Planen ska vara trafikslagsövergripande.

SFS 2010:160

Planens omfattning

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får omfatta

 1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,

 2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,

 3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga järnvägsnätet, stationer och terminaler,

 4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och järnvägsnäten,

 5. räntor och amorteringar för lånefinansierade investeringar,

 6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,

 7. investeringar i och förbättringar av busshållplatser längs det statliga vägnätet om hållplatserna ingår i ett nationellt prioriterat nät för kollektivtrafik som ska vara användbart för personer med funktionsnedsättning,

 8. infrastrukturobjekt som en länsstyrelse ska ha rätt till ersättning för arbete med enligt förordningen (2022:41) om ersättning till en länsstyrelse för arbete med ett omfattande infrastrukturobjekt.

SFS 2022:43

Den nationella planen för transportinfrastruktur får utöver vad som anges i 2 § innehålla åtgärder som ska beviljas statlig medfinansiering eller statsbidrag när det gäller

 1. farleder och slussar,

 2. drift av icke-statliga flygplatser,

 3. regionala kollektivtrafikanläggningar och rullande järnvägsmateriel, samt

 4. drift av enskilda vägar.

Planens inriktning

Planen ska ange

 1. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder som bedöms ha störst effekt för att uppnå de transportpolitiska målen,

 2. inriktningen på drift och underhåll inklusive åtgärder för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion,

 3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö i anslutning till de statliga väg- och järnvägsnäten,

 4. inriktningen på sektorsåtgärder,

 5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar,

 6. en redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

Planen ska innehålla en tydlig beskrivning av de förväntade effekterna för transportsystemet som helhet samt en redogörelse för strategiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 1−4.

Transportnät för personer med funktionsnedsättning

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat nationellt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla.

Inhämtande av synpunkter och yttranden

Innan den nationella planen för transportinfrastruktur upprättas ska synpunkter inhämtas från länsstyrelserna, de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

SFS 2018:2010

När den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska yttranden över planen inhämtas från

 1. berörda statliga myndigheter,

 2. länsstyrelserna,

 3. de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur,

 4. organisationer, och

 5. andra som kan ha ett väsentligt intresse av den.

Kommunerna ska ges tillfälle att yttra sig över planen.

SFS 2018:2010

[Upphävd g. F (2018:2010).]

SFS 2018:2010

Fastställande av planen m.m.

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska fastställas av regeringen.

Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen, ska ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen för beslut.

Innan ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen ska yttrande inhämtas från de myndigheter, organ och organisationer som berörs av ändringen.

Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen sänds till

 1. berörda statliga myndigheter,

 2. Försvarsmakten,

 3. länsstyrelserna,

 4. de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur, och

 5. kommunerna.

SFS 2018:2010

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:236

1. Denna förordning träder i kraft d. 14 april 2009 och tillämpas första gången på den nationella planen för transportinfrastruktur som upprättas och fastställs för åren 2010−2021.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar och förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan.

SFS 2010:160

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:1755

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2018:2010

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:43

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2022.