Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:238

Utkom från trycket den 7 april 2009
Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning;
utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning2)

1)

Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145.

2)

Senaste lydelse av 4 § 1997:685.

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels 5, 6, 9, 11–14 och 29 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

3) Frågor om bidrag för byggande prövas av Vägverkets region efter skriftlig ansökan. Prövningen sker i samråd med kommunala samverkansorgan i län där sådana bildats. I Skåne län och Västra Götalands län sker samrådet med landstinget och i övriga län med länsstyrelsen.

3)

Senaste lydelse 1997:657.

Frågor om driftbidrag prövas av Vägverkets region efter skriftlig ansökan.

Bidragen betalas ut av Vägverket.

Vägverkets region ska på grundval av inkomna ansökningar om byggnadsbidrag för varje län inom regionen upprätta en kommunindelad plan för byggande av sådana enskilda vägar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt denna förordning.

Planen ska ligga till grund för fördelningen av medel och bidrag.

4) Vägverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats från

4)

Senaste lydelse 1997:685.

 1. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana bildats, i Skåne län och i Västra Götalands län från landstinget och i övriga län från länsstyrelsen, och

 2. kommunerna i länet.

Bestämmelserna i 6–9 §§ om upprättande och fastställande av en plan ska inte tillämpas för åtgärder som ingår i närtidssatsningen enligt budgetpropositionen för 2009 och som beräknas byggstartas under 2009.

  5) Vägverket ska sända en kopia av den fastställda planen till

  5)

  Senaste lydelse 1997:685.

 1. den som ansökt om byggnadsbidrag,

 2. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana bildats, i Skåne län och i Västra Götalands län till landstinget samt i övriga län till länsstyrelsen,

 3. kommunerna i länet.

Byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med högst 75 procent av kostnaderna.

Har det i totalförsvarets intresse beslutats en viss åtgärd i fråga om ett vägobjekt, ska staten ersätta hela kostnaden för den.

  6) I de byggnadskostnader som ska ligga till grund för beräkningen av bidrag ingår kostnader för

  6)

  Senaste lydelse 1997:685.

 1. anläggande av en ny väg,

 2. omläggning av en väg i ny sträckning,

 3. ombyggnad av en väg,

 4. förrättning, projektering och kontroll.

Om det finns synnerliga skäl, får Vägverkets region medge att också ersättningar som ska utges för mark och intrång ska räknas in i byggkostnaderna.

7) Byggnadsbidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit innan bidraget har beviljats, såvida inte Vägverkets region i ett enskilt fall medger undantag.

7)

Senaste lydelse 1997:685.

Byggnadsbidrag som avser kostnader för sådan projektering som avses i 13 § 4 får lämnas endast om projekteringshandlingarna godkänts av Vägverkets region.

Överklaganden

8) Beslut av Vägverkets region om bidrag får överklagas hos Vägverket.

8)

Senaste lydelse 1997:657.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:238

1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009.

2. Den upphävda 4 § ska fortsätta att gälla vid fördelning av medel som avser år 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)