Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:458

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i postlagen (1993:1684);
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § postlagen (1993:1684) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2) I det allmännas verksamhet ska, i stället för 19–20 §§, bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

2)

Senaste lydelse 1998:729.

För utlämnande av annan personuppgift i postverksamhet än som avses i 19 § första och tredje styckena gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:458

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)