Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:514

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om någons affärs- eller driftförhållanden eller transportskydd, får inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:514

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)