Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:518

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller har utsetts till skyddschef för en hamn får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om

  1. skyddet i hamnen,

  2. yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden,

  3. enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, eller

  4. förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.

Den som har utfört undersökning enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första och andra styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:518

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)