Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:578 Utkom från trycket den 9 juni 2009Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 28 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245. föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:719) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 december 2009.Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)