Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:578

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:719) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245.

2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 december 2009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:578

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)