Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:610

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 20 maj 2009.

Regeringen föreskriver1) att 7, 8, 14 och 16 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1)

Jfr europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13, Celex 32008L0068) samt rådets direktiv 95/50/EG av den 5 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT L 249, 17.10.1995, s. 35, Celex 01995L0050), ändrat genom europaparlamentets och rådets direktiv 2008/54/EG av den 17 juni 2008 om ändring av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (EUT L 162, 21.6.2008, s. 11, Celex 32008L0054).

2) Behöriga myndigheter är

2)

Senaste lydelse 2008:1091.

 1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen,

 2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 5, när det gäller

  a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,

  b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och

  c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,

 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 2,

 4. Transportstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

3) Behöriga myndigheter ska svara för särskilt föreskrivna uppgifter vilka nämns i

3)

Ändringen innebär att första stycket 5 och 6 upphävs.

 1. bilagorna till ADR,

 2. RID,

 3. IMDG-koden, och

 4. ICAO-TI.

Om det vid utförandet av någon uppgift hos en behörig myndighet

 • uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets verksamhetsområde ska uppgiften utföras i samråd med denna myndighet.

4) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldigheten att

4)

Senaste lydelse 2008:1091.

 1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods enligt

  a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG,

  b) bilagorna till ADR, eller

  c) RID,

 2. till annan stat eller till Europeiska gemenskapernas kommission sända underrättelser eller rapporter enligt

  a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,

  b) artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar5)

  5)

  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13 (Celex 32008L0068).

  avseende transport på land, och

  c) artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och

 3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID

  a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndigheten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet enligt 7 §, och

  b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.

De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i förhållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.

Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsynsmyndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första stycket 2 a.

6) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

6)

Senaste lydelse 2008:1091.

 1. meddela ytterligare föreskrifter om

  a) säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare,

  b) transportskydd, och

  c) utbildning samt överlämna till någon enskild att utföra sådan examination som enligt myndighetens föreskrifter kan krävas för säkerhetsrådgivare och för förare av transporter av farligt gods,

 2. meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning, i fråga om de områden som anges i 1,

 3. ta ut avgifter för sina kostnader med anledning av prov och intyg för

  a) förare av transporter av farligt gods, och

  b) säkerhetsrådgivare, och

 4. ingå avtal med främmande stater om tillfälliga undantag från bestämmelser i bilagorna till ADR och RID i den utsträckning som medges där och i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:610

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)