Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:692

Utkom från trycket den 26 juni 2009
Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);
utfärdad den 17 juni 2009.

Regeringen föreskriver1) i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)2)

1)

Jfr prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

2)

Förordningen omtryckt 2007:453.

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 1 a §§ samt 5 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a och 8 b §§, en bilaga samt närmast före 6 kap. 1 a och 8 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

3) De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver förstås med

3)

Senaste lydelse 2007:121.

 • anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,

 • chartertrafik: trafik som ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten,

 • europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant europeiskt tekniskt godkännande eller nationell standard som genomför sådan europeisk standard som anges i artikel 1.8?12 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna4) , senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.5) ,

  4)

  EGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0038).

  5)

  EUT L 236, 23.9.2003, s. 53 (Celex 12003TN02/01/A).

 • nattågstrafik: trafik som utförs över dygnsgräns med tåg där mer än hälften av passagerarplatserna erbjuds som sov- eller liggplatser, som åtminstone under del av resan är bäddade,

 • transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen för höghastighetståg och för konventionella tåg,

 • transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I till rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg6) och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet7) , senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.,

  6)

  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6 (Celex 31996L0048).

  7)

  EGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692).

 • transeuropeiska järnvägssystemet

  för konventionella tåg: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg8) och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

  8)

  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0016).

 • veckoslutstrafik: persontrafik under veckoslut med tidigaste avgångstid fredag kl. 12.00 och senaste avgångstid söndag kl. 24.00,

 • väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 96/48/EG eller i bilaga III till direktiv 2001/16/EG.

9) SJ AB har rätt att utföra och organisera persontrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten.

9)

Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

A-Banan Projekt Aktiebolag har rätt att utföra och organisera persontrafik mellan Stockholms centralstation och Rosersberg. A-Banan Projekt Aktiebolag har rätt att efter regeringens medgivande överföra denna rätt att utföra persontrafik till annan.

10) Järnvägsföretag har rätt att utföra och organisera nattågs-, charter- och veckoslutstrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten. Järnvägsföretag har även rätt att utföra och organisera helgtrafik under de tider som framgår av bilagan till denna förordning.

10)

Senaste lydelse 2007:121.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) har rätt att organisera sådan trafik som avses i första stycket. För trafikhuvudmans trafikeringsrätt gäller dock i stället 3 §.

Endast A-Banan Projekt AB eller det företag som detta bolag enligt 1 § har överfört sin trafikeringsrätt till, har rätt att ta upp och lämna av passagerare som reser till eller från Arlanda flygplats på sträckan mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats.

Begränsningen enligt första stycket gäller dock inte för den som utför internationell persontrafik. Begränsningen gäller inte heller för den som utför annan trafik om det företag som enligt första stycket har trafikeringsrätten ger sitt samtycke till denna.

11) Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

11)

Senaste lydelse 2008:1287.

 1. beskrivningen av järnvägsnät,

 2. tidsplanen för tilldelningen,

 3. tågplanen,

 4. kapacitetsanalysen,

 5. kapacitetsförstärkningsplanen,

 6. förfarandet vid ansökningar om kapacitet och om kapacitetstilldelningen i övrigt,

 7. förfarandet för tillhandahållande av tjänster, samt

 8. kraven för att infrastrukturförvaltare ska kunna medges lättnader enligt 6 kap. 24 § andra stycket järnvägslagen (2004:519).

Uppföljning av marknaden för persontrafik

Transportstyrelsen ska samla in de uppgifter som behövs för att följa och utvärdera utvecklingen av marknaden för persontrafik enligt 4 kap. 1 a § järnvägslagen (2004:519).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om företagens skyldighet att lämna sådana uppgifter som avses i första stycket.

Trafikantinformation

Banverket får efter samråd med Rikstrafiken och Konkurrensverket meddela föreskrifter om den information som den som utför persontrafik ska lämna om sitt trafikutbud enligt 5 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) samt till vilket organ eller myndighet uppgifterna ska lämnas.

Bilaga

Helgtrafik 2009?2011

Helg

Datum

År

Veckodag

Tidigaste avgång kl.

Senaste avgång kl.

Jul/nyår

 

23/12

 

2009

 

O

 

12:00

 
 
 

10/1

 

2010

 

S

 
 

24:00

 

Påsk

 

1/4

 

"

 

To

 

12:00

 
 
 

5/4

 

"

 

M

 
 

24:00

 

Kristi himmelsfärd

 

12/5

 

"

 

O

 

12:00

 
 
 

16/5

 

"

 

S

 
 

24:00

 

Midsommar

 

24/6

 

"

 

To

 

12:00

 
 
 

27/6

 

"

 

S

 
 

24:00

 

Jul/nyår

 

23/12

 

"

 

To

 

12:00

 
 
 

9/1

 

2011

 

S

 
 

24:00

 

Påsk

 

21/4

 

"

 

To

 

12:00

 
 
 

25/4

 

"

 

M

 
 

24:00

 

Kristi himmelsfärd

 

1/6

 

"

 

O

 

12:00

 
 

Nationaldagen

 

6/6

 

"

 

M

 
 

24:00

 

Midsommar

 

23/6

 

"

 

To

 

12:00

 
 
 

26/6

 

"

 

S

 
 

24:00

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:692

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om 1 kap. 3 §, 4 kap. 1, 1 a och 1 b §§ och bilagan samt i övrigt den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)