Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:693

Utkom från trycket den 26 juni 2009
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519);
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 2 och 2 a §§ järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

Ett järnvägsföretag med säte i en stat inom EES eller i Schweiz har rätt att utföra persontrafik på svenska järnvägsnät.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 § och hemvist eller säte i en stat inom EES eller i Schweiz har rätt att organisera persontrafik på svenska järnvägsnät.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:693

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

2. Vid prövning av mål eller ärenden enligt 8 kap. 9 § som har anhängiggjorts före den 1 oktober 2010 gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)