Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:960

Utkom från trycket den 20 oktober 2009
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver1) att 3 kap. 68, 69 och 76 §§ trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till den tekniska utvecklingen när det gäller montering av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.09.1976, s. 1, Celex 31976L0756), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/89/EG (EUT L 257, 25.9.2008, s. 14, Celex 32008L0089).

68 §

2) Vid färd på väg med ett fordon ska lyktor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet vara tända. Används föreskrivna varsellyktor på en bil under dagsljus behöver inte lyktor baktill eller på sidan vara tända.

2)

Senaste lydelse 2000:869.

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon som har utrustats med strålkastare för färd ska dessa vara tända även om de inte är föreskrivna för fordonet.

En moped som framförs på väg med avstängd motor behöver ha strålkastare och lyktor tända endast vid färd under mörker.

Används helljus behöver inte halvljus eller främre positionsljus vara tänt. Inte heller behöver främre positionsljus vara tänt, när halvljus används.

Vid bärgning eller bogsering av ett skadat fordon på väg ska, om det skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, det skadade fordonet i stället märkas ut enligt bestämmelserna i 82 § andra stycket.

69 §

Vid färd på väg med motordrivna fordon ska halvljus användas, om inte annat följer av 68, 70 eller 71 §.

76 §

3) Under färd på väg får från ett fordon

3)

Senaste lydelse 2008:1109.

  1. inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samt

  2. inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som kräver vitt ljus.

Detta gäller dock inte lykta med annan färg som föreskrivits för fordonet.

På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare med blinkande ljus användas än

  1. körriktningsvisare,

  2. larmanordning,

  3. baklykta på cykel,

  4. stopplykta som är särskilt anordnad som nödstoppssignal, samt

  5. lykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som varningsanordning i den utsträckning som Transportstyrelsen föreskriver.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte sådana lyktor som används för att ge tecken P11, kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:960

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)