Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:985 Utkom från trycket den 3 november 2009Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 22 oktober 2009.Regeringen föreskriverSe Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 (EUT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048). att 4 kap. 18 a § och 10 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.18 a §18 a § Senaste lydelse 2008:1109. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde punkterna i första stycket upphävs. Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december–31 mars när vinterväglag råder.Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycketom det kan ske utan fara för trafiksäkerhetena) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, ellerom fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.Transportstyrelsen får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i andra stycket får brukas trots bestämmelserna i första stycket om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.10 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2007:101. Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9–11, 14–18, 20 och 21 får avseen viss trafikantgrupp,ett visst eller vissa fordonsslag, ellerfordon med last av viss beskaffenhet.Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som meddelas av en kommun för en viss väg eller vägsträcka får avse fordon med dubbdäck.Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONOlof Hedberg(Näringsdepartementet)