Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1166 Utkom från trycket den 1 december 2009Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 19 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21. föreskrivs att 2 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.2 kap.6 §6 §Befälhavaren ska se till att ha den kännedom om fartyget som han eller hon behöver för attkunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerheten på fartyget,förhindra förorening ochförhindra otillåtna utsläpp av barlastvatten och sediment från fartyg.Innan en resa påbörjas, ska befälhavaren se till att fartyget görs sjöklart.När en ombordanställd tillträder sin befattning ombord, ska befälhavaren se till att han eller hon får behövlig kännedom omfartyget,grundläggande säkerhetsbestämmelser,bestämmelser till skydd mot förorening från fartyg,åtgärder vid sjöolycka, ochbestämmelser om hantering av fartygets barlastvatten och sediment från sådant vatten.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)