Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1166

Utkom från trycket den 1 december 2009
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

Befälhavaren ska se till att ha den kännedom om fartyget som han eller hon behöver för att

  1. kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerheten på fartyget,

  2. förhindra förorening och

  3. förhindra otillåtna utsläpp av barlastvatten och sediment från fartyg.

Innan en resa påbörjas, ska befälhavaren se till att fartyget görs sjöklart.

När en ombordanställd tillträder sin befattning ombord, ska befälhavaren se till att han eller hon får behövlig kännedom om

  1. fartyget,

  2. grundläggande säkerhetsbestämmelser,

  3. bestämmelser till skydd mot förorening från fartyg,

  4. åtgärder vid sjöolycka, och

  5. bestämmelser om hantering av fartygets barlastvatten och sediment från sådant vatten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1166

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)