Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1352

Utkom från trycket den 11 december 2009
utfärdad den 3 december 2009.

Enligt regeringens beslut1) föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)2)

1)

Prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2)

Senaste lydelse av

7 kap. 3 § 2008:1369

9 kap. 3 § 2009:189

10 kap. 4 § 2003:216.

dels att 7 kap. 3 § och 10 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att i 7 kap. 6 § och 9 kap. 3 § ordet "länsstyrelsen" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form,

dels att 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 8 och 9 §§, 8 kap. 1–3 §§ samt 10 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

3) Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §.

3)

Senaste lydelse 2004:1087.

Transportstyrelsen ska på begäran av handledaren eller den som övningskör upphäva ett godkännande som handledare.

4) Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse med stöd av 3 § 1–6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

4)

Senaste lydelse 2003:216.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2–4 får Transportstyrelsen besluta att en ansökan om körkortstillstånd ska ges in. Ett sådant beslut får Transportstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd.

5) Transportstyrelsen prövar ärenden om

5)

Senaste lydelse 2003:216.

 1. medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket,

 2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

 3. godkännande av handledare,

 4. förhandsbesked,

 5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

 6. körkortstillstånd,

 7. körkortsingripande, och

 8. giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.

Transportstyrelsen prövar också ärenden enligt

 1. 3 kap. 3 §,

 2. 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och

 3. 3 kap. 16 § 1.

Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket 1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag då beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet eller av ett beslut om återkallelse tills vidare, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas ska den tid under vilket körkortet varit ogiltigt räknas av från spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

Ett ogiltigt körkort ska överlämnas till Transportstyrelsen.

6) Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

6)

Senaste lydelse 2008:1369. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

 1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,

 2. beslut att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2,

 3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller tillstånd enligt 4 kap. 12 § att bedriva riskutbildning, och

 4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller beslut enligt 4 kap. 13 § att återkalla tillstånd att bedriva riskutbildning.

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

7) Följande beslut får inte överklagas:

7)

Senaste lydelse 2009:189.

 1. beslut i ärende om utfärdande av traktorkort eller förarbevis,

 2. beslut i ärende om utfärdande av körkort i annat fall än som avses i 1 § första stycket 2,

 3. beslut i ärende om förnyelse av körkort eller förarbevis,

 4. uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5,

 5. beslut enligt 5 kap. 7 § om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis, och

 6. beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

8) Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller tilllämplig förordning och som inte rör introduktionsutbildning eller riskutbildning överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den länsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. Övriga beslut överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

8)

Senaste lydelse 2009:189.

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

9)

Senaste lydelse 2004:1087.

 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

 2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,

 3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen, och

 4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även den som har körkortstillstånd eller traktorkort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1352

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)