Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1362 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 3 december 2009.Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38.Senaste lydelse av 139 § 2008:1122. dels att 139 § ska upphöra att gälla, dels att 140 § ska ha följande lydelse.140 §140 § Senaste lydelse 2008:1122. Bestämmelserna i 138 § gäller också i fråga om innehavare av elevtillstånd och av sådana certifikat som anges i 6 kap. 15 § första stycket luftfartslagen (1957:297) och av behörighetsbevis.Bestämmelserna i 138 § gäller också i fråga om den som innehar ett utländskt certifikat som har godkänts här i riket. De gäller också i fråga om innehavare av utländska behörighetsbevis som har godkänts här i riket eller som gäller även utan sådant godkännande. Transportstyrelsen bestämmer om den utländska myndighet som har utfärdat certifikatet eller beviset ska underrättas om det inträffade.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)