Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1362

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)1)

1)

Förordningen omtryckt 2005:38.

Senaste lydelse av 139 § 2008:1122.

dels att 139 § ska upphöra att gälla,

dels att 140 § ska ha följande lydelse.

140 §

2) Bestämmelserna i 138 § gäller också i fråga om innehavare av elevtillstånd och av sådana certifikat som anges i 6 kap. 15 § första stycket luftfartslagen (1957:297) och av behörighetsbevis.

2)

Senaste lydelse 2008:1122.

Bestämmelserna i 138 § gäller också i fråga om den som innehar ett utländskt certifikat som har godkänts här i riket. De gäller också i fråga om innehavare av utländska behörighetsbevis som har godkänts här i riket eller som gäller även utan sådant godkännande. Transportstyrelsen bestämmer om den utländska myndighet som har utfärdat certifikatet eller beviset ska underrättas om det inträffade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1362

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)