Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1367

Utkom från trycket den 11 december 2009
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)1)

1)

Senaste lydelse av

2 kap. 5 § 2008:1177

2 kap. 7 § 2004:341

5 kap. 3 § 2009:215

7 kap. 2 § 2006:320

11 kap. 2 § 2008:1177

11 kap. 4 § 2008:1177.

dels att 11 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att i 2 kap. 4, 5 och 7 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 2 § samt i 11 kap. 4 § ordet "prövningsmyndigheten" ska bytas mot "Transportstyrelsen",

dels att 2 kap. 9 §, 3 kap. 3 och 12 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1–4 §§ samt 11 kap. 1, 5 a och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den eller de som är trafikansvariga eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

2) Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt ett godkänt körprov för sådan legitimation tidigast 12 månader innan ansökan ges in till Transportstyrelsen.

2)

Senaste lydelse 2007:48.

3) Ett beslut om att ta hand om en taxiförarlegitimation ska meddelas skyndsamt och delges innehavaren.

3)

Senaste lydelse 2008:1177.

Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utredning och redogörelse för de skäl som har föranlett omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxiförarlegitimationen överlämnas senare, ska detta snarast meddelas Transportstyrelsen. En omhändertagen legitimation ska sändas till Transportstyrelsen.

4) Förartillstånd som avses i 1 § 2 förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska beviljas på begäran av innehavaren av gemenskapstillstånd om föraren är anställd på de anställningsvillkor som är vanligt förekommande i branschen i Sverige.

4)

Senaste lydelse 2003:50.

En bestyrkt kopia på förarens anställningsavtal samt övriga uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas ska ges in till Transportstyrelsen.

Innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett trafiktillstånd, ska tillståndshavaren lämna en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen. Anmälan behöver dock inte göras för släpfordon. Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen för viss trafik medge att fordon får användas enligt tillståndet utan att vara anmälda. Transportstyrelsen får medge att ett visst fordon får användas innan en fullständig anmälan har lämnats.

Om ett fordon för vilket anmälan har gjorts enligt 1 § ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 3 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt trafiktillståndet, är tillståndshavaren skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

5) Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med en taxameterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som meddelats enligt 11 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och dess fastsättning ska vara kontrollerade och plomberade på det sätt som anges i föreskrifterna.

5)

Senaste lydelse 2006:320.

Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, besluta att en buss med en totalvikt av högst 3,5 ton som används i beställningstrafik ska vara utrustad med en taxameterutrustning enligt första stycket.

6) En kopia av ett beslut om trafiktillstånd och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till de myndigheter som anges nedan.

6)

Senaste lydelse 2008:1177.

Tillståndet gäller

Kopian sänds till

Godstrafik och taxitrafik

 

Polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets eller verksamhetens ledning finns samt i annat fall den polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas

 

Beställningstrafik med buss

 

Den myndighet som anges ovan

 

Linjetrafik

 

Den polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas

 
 

Länsstyrelserna i de län som berörs av trafiken

 
 

Dem som Transportstyrelsen enligt 2 kap. 3 § har begärt yttrande från

 

Samtliga trafikslag

 

Skatteverket

 

7) Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

7)

Senaste lydelse 2008:1177.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafikutövningen ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

8) Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

8)

Senaste lydelse 2003:997.

9) När en domstol har dömt någon som har taxiförarlegitimation, trafiktillstånd, transporttillstånd, tillstånd till cabotagetrafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) för något brott som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen.

9)

Senaste lydelse 2008:1177. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

10) Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan utrustning.

10)

Senaste lydelse 2008:1177.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. användning av taxameterutrustning,

  2. prisinformation i taxitrafik,

  3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,

  4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och

  5. körprov för taxiförarlegitimation.

Krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller del av ett län.

Transportstyrelsen får också, om inte annat framgår av 3 eller 4 §, meddela föreskrifter för verkställigheten av yrkestrafiklagen (1998:490) och denna förordning.

Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samråd med

  1. Konsumentverket i frågor som avser prisinformation,

  2. Socialstyrelsen i frågor som avser medicinska krav, och

  3. berörd länsstyrelse i frågor som avser krav på och prov i lokalkännedom.

11) Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik kortare sträcka eller tid.

11)

Senaste lydelse 2002:367. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

Om ett särskilt intyg i fråga om lämpligheten att yrkesmässigt bedriva person- eller godstransporter på väg begärs för att en svensk näringsidkare ska få etablera sig i ett annat land, ska ett sådant intyg efter prövning utfärdas av Transportstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1367

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)