Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1370

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister1)

1)

Senaste lydelse av

2 kap. 3 § 2008:1283

2 kap. 4 § 2008:1283

2 kap. 5 § 2008:1283

2 kap. 6 § 2008:1283

18 kap. 4 § 2008:1283.

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3–6 §§ och 18 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 1 och 5–7 §§, 7 kap. 10 §, 10 kap. 6 och 12 §§, 18 kap. 1 och 3 §§, rubriken till 5 kap. samt bilaga 2 ska ha följande lydelse.

2 §

2) Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och svarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

2)

Senaste lydelse 2008:1283.

1 §

3) I vägtrafikregistret ska föras in de uppgifter som framgår av

3)

Senaste lydelse 2008:1283.

 1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,

 2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,

 3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafikregistrering,

 4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,

 5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt, och

 6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis.

2 §

4) Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in. Polismyndighet för dock in uppgifter om undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 4.

4)

Senaste lydelse 2008:1283.

Transportstyrelsen får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverksamhet enligt bilaga 2 och 3.

7 §

  5) Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 2 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

  5)

  Senaste lydelse 2008:1283.

 1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, eller

 2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med uppgifter om

 1. återkallelse,

 2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,

 3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),

 4. spärrtid,

 5. omhändertagande,

 6. varning,

 7. ogiltighet,

 8. föreläggande,

 9. krav på personutredning,

 10. prövotid,

 11. krav på körkortstillstånd, eller

 12. krav på förarprov.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

9 §

6) Ett utdrag som avser yrkestrafikregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 3 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myndighet som avses i 7 § första stycket.

6)

Senaste lydelse 2008:1283.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med följande uppgifter.

 1. När det gäller en innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik eller tillstånd till biluthyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning:

  a) återkallelse,

  b) olämplighetstid, eller

  c) varning.

 2. När det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation:

  a) återkallelse,

  b) olämplighetstid,

  c) omhändertagande, eller

  d) varning.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter m.m.7)

1 §

8) I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

8)

Senaste lydelse 2008:1283.

5 §

9) Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran som Transportstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en anmälan om att någon som avses i 6 § första stycket 1–4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

9)

Senaste lydelse 2008:1283.

6 §

10) När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga 2 punkterna 1–3 eller yrkestrafikregistreringen för personen som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

10)

Senaste lydelse 2009:939.

 1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,

 2. den för vilken

  a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

  b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

  c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu inte löpt ut,

 3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,

 4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,

 5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,

 6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen, eller

 7. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna från Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 2 §.

7 §

11) De uppgifter Transportstyrelsen har fått från Rikspolisstyrelsen, och som inte behandlas enligt 6 §, ska genast förstöras.

11)

Senaste lydelse 2008:1283.

10 §

Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 9 § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

6 §

12) Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte längre ska ha en sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nye ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registreringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen.

12)

Senaste lydelse 2008:1283.

12 §

13) Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

13)

Senaste lydelse 2009:218.

Anmälan enligt första stycket ska göras om

 1. fordonet avses användas så att det ska ställas in till kontrollbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller

 2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1 men inte längre avses användas så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning.

1 §

Frågor enligt denna förordning prövas i den ordning som anges i 2 och 3 §§. För frågor som föranleds av bemyndigande enligt 20 kap. gäller det som sägs där.

3 §

14) Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret fattar de beslut som behövs med anledning av handläggningen.

14)

Senaste lydelse 2008:1283.

Bilaga 215)

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

 

Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet.

 

Identitetsuppgifter får föras in utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis

 

2. Körkortsuppgifter

 

Begäran om förhandsbesked och beslut med anledning av begäran

 

Uppgift om begäran ska gallras när beslut meddelats

 
 

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades

 

Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av ansökan

 

Uppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats

 
 

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet. Om ingripande skett mot meddelat körkortstillstånd, ska tillståndet gallras när ingripandet gallras

 

Ansökan om godkännande av handledare och beslut med anledning av ansökan

 

Uppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats

 
 

Har ett godkännande som handledare upphört att gälla enligt 4 kap. 8 § körkortslagen (1998:488) ska uppgiften gallras fem år efter det att beslutet meddelades

 

Uppgift om genomförd introduktionsutbildning

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes

 

Uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos Vägverket

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkortstillstånd gallras

 

Uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos annan än Vägverket

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkortstillstånd gallras

 

Körkortsbehörighet

 

Uppgiften ska gallras när körkortet förnyats enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för körkortet löpt ut. Uppgifterna ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för körkort har ändrats

 

Beslut om traktorkort

 

Uppgiften ska gallras när nytt beslut om traktorkort meddelats, men inte om någon uppgift i traktorkortet har ändrats

 

Behörighet för förarbevis enligt körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras när förarbeviset förnyats enligt 3 kap. 14 § och 21 § 5 körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för förarbeviset löpt ut. Uppgiften ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för förarbeviset har ändrats

 

Beslut om förarbevis för moped klass I

 
 

Beslut om förarbevis för terrängskoter

 
 

Ansökan om utbyte av förarbevis som utfärdats enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter

 

Uppgiften ska gallras när förarbevis utfärdats enligt körkortslagen (1998:488)

 

Dag för godkänt förarprov eller, om behörighet erhållits utan förarprov, dag för utfärdande av körkort

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Dag för utfärdande av förarbevis

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om förarbevis gallras

 

Giltighetstid för bevis om körkort och förarbevis

 

Uppgiften ska gallras när körkort enligt 2 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) utfärdats eller förarbevis enligt 2 kap. 2 § körkortsförordningen utfärdats

 

Giltighetstid för körkort och förarbevis

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort eller förarbevis gallras

 

Prövotid

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd eller traktorkort

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort, körkortstillstånd eller traktorkort gallras

 

Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) går ut

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Ansökan med anledning av förlängning av giltighet för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med anledning av sådan ansökan

 

Uppgift om beslut ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Föreläggande att förnya körkortet eller förarbeviset och delgivning av sådant föreläggande

 

Uppgifterna ska gallras när körkortet eller förarbeviset förnyats

 

Beslut med anledning av förnyelse

 
 

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4 och 5 samt 13 § andra stycket körkortslagen (1998:488)

 
 

Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1–3 och andra stycket körkortslagen (1998:488)

 
 

Uppgift om innehav av utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller motsvarande

 

Uppgiften ska gallras fem år efter registreringen om inte ingripande gjorts mot det utländska körkortet, körkortet bytts ut eller beslut fattats om handledare

 

Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt och beslut som rör en sådan ansökan

 

Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet avgjorts Beslut om att utbyte inte medgetts ska gallras fem år efter beslutet

 

Körkortsingripande övervägs

 

Uppgiften ska gallras när ärendet är slutligt avgjort

 

Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av sådant beslut i visst fall

 

Uppgifterna ska gallras fem år efter beslutet. Om det vid denna tidpunkt finns ett beslut som avser körkortstillståndet och som inte är gallrat, ska en gallring av uppgifterna i stället ske, när beslutet om körkortstillståndet gallras

 

Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande

 
 

Spärrtid

 
 

Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut

 

Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av sådant beslut

 
 

Överlämnande av behörighetshandling

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om behörighetshandling gallras

 

Förlust av behörighetshandling

 

Uppgifterna ska gallras när uppgift om behörighetshandling gallras

 

Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller förarprov

 
 

Uppgift om att beslut om körkortsingripande överklagats

 
 

Ansökan om undantag och beslut med anledning av ansökan

 
 

Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett sådant intyg

 
 

Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 10 § förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 
 

Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap. 3 och 19 §§ eller 6 kap. 15 § luftfartslagen (1957:297) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 5 § samma lag

 
 

3. Belastningsuppgifter

 

Anmälan enligt 7 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980)

 

Uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret

 

Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att anmälan fördes in i registret

 

Återkallelsegrund

 

Uppgiften ska gallras när ingripandeuppgiften gallras

 

4. Förarprovsuppgifter

 

Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov som anges i 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 3 kap. 20 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om förarprövare som kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) avlagts inför

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om genomförd riskutbildning

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes. Uppgiften ska inte gallras för den som genomgått riskutbildning för motorcykel och har fått behörigheten A1 men inte behörigheten A. Uppgiften ska dock gallras om behörigheten A1 har återkallats och nytt förarprov krävs för att återfå behörigheten

 

Uppgift om genomförd utbildning enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes

 

Beslut om undantag

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att undantaget beslutades

 

5. Uppgifter om körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis

 

Uppgift om datum för inkommen grundhandling

 
 

Foto

 
 

Namnteckning

 
 

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort eller förarbevis

 
 

Uppgift om leveransdatum och nummer för rekommenderat brev för körkort

 
 

Uppgift om leveransdatum för förarbevis

 
 

Referensnummer

 
 

6. Övriga uppgifter

 

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av körkortsärenden och ärenden om förarbevis

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1370

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)