Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1371

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 2–5 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift om 1 000 kronor av den som ansöker om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter ska under villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Om sökanden inte betalar in den ansökningsavgift som föreskrivs i 2 § ska Transportstyrelsen förelägga denne att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Transportstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om storleken på de i 2 § andra meningen angivna avgifterna och när de ska betalas.

Avgifterna ska beräknas så att de ger full kostnadstäckning för Transportstyrelsens kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. Avgifterna ska vara lika över hela landet.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 4 § ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att samråda med verket.

Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 4 och 5 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1371

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)