Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1373

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:936) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

Bilaga 3

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafikregistreringen följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

 

Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet. För den som ansöker om förarbevis för terrängskoter får även en adress i ett annat land anges

 
 

2. Tillståndsuppgifter

 

Ansökan om

 
 

– trafiktillstånd,

 
 

– tillstånd till biluthyrning,

 
 

– gemenskapstillstånd enligt

 
 

1. rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss1) , ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98, eller

1)

EGT L 74, 20.3.1992, s. 1 (Celex 31992R0684).

 
 

2. rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier2) ,

2)

EGT L 95, 9.4.1992, s.1 (Celex 31992R0881).

 
 

– linjetrafiktillstånd inom EES enligt 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490), eller

 
 

– transporttillstånd enligt 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende persontransporter, samt beslut med anledning av ansökan som avses ovan

 
 

Olämplighetstid vid avslag

 
 

Slag av tillstånd

 
 

Villkor och begränsningar i tillståndet

 
 

Den som är ansvarig för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten och övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller lagen (1998:492) om biluthyrning

 
 

Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt rådets förordning (EEG) nr 881/92 och rådets förordning (EG) nr 11/98

 
 

Begäran om omprövning av tillstånd till linjetrafik enligt 2 kap. 17 § yrkestrafiklagen (1998:490) och beslut med anledning av omprövningen

 
 

Anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 9 § yrkestrafikförordningen (1998:779) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning samt beslut med anledning av anmälan

 
 

Uppgift om konkursbeslut

 
 

Uppgift om tillståndshavarens dödsfall

 
 

Anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, beslut med anledning av anmälan samt beslutets giltighetstid

 
 

Omprövning av tillståndsinnehav och beslut i ärendet

 
 

Beslut om varning eller återkallelse

 
 

Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses

 
 

Delgivning av beslut om varning eller återkallelse

 
 

Överklagande av beslut

 
 

Beslut om inhibition

 
 

Upphörande av tillstånd

 
 

3. Fordonsuppgifter

 

Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd

 
 

Ansökan om undantag från krav på anmälan av fordon och beslut med anledning av ansökan

 
 

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

 

Begäran om förhandsbesked och beslut med anledning av begäran

 

Uppgift om begäran ska gallras när beslut meddelats

 
 

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades

 

Ansökan om taxiförarlegitimation och beslut med anledning av ansökan

 

Uppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats

 
 

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet

 

Olämplighetstid vid avslag

 
 

Giltighetstid för taxiförarlegitimation

 
 

Villkor och begränsningar för taxiförarlegitimation

 
 

Godkänt prov i lokalkännedom för taxiförare

 
 

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om genomfört skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts inför

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Beslut med anledning av förnyelse

 
 

Omhändertagande enligt 5 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490)

 
 

Delgivning av sådant beslut

 
 

Omprövning av innehav av taxiförarlegitimation

 
 

Beslut om varning eller återkallelse

 
 

Delgivning av sådant beslut

 
 

Olämplighetstid vid återkallelse

 
 

Giltighetstid för beslut om interimistisk återkallelse

 
 

Överlämnande av legitimationshandling

 
 

Förlust av legitimationshandling

 
 

Krav på läkarintyg

 
 

Ansökan om undantag enligt 11 kap. 5 § 2 yrkestrafikförordningen (1998:779) och beslut med anledning av ansökan

 
 

Den myndighet som har meddelat ett beslut

 
 

Överklagande av beslut

 
 

Beslut om inhibition

 
 

5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik eller biluthyrning

 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 5 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490)

 
 

Beslut eller anmälan enligt 8 kap. 2 eller 4 § yrkestrafikförordningen (1998:779) eller 10 eller 12 § förordningen (1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör tillståndshavaren

 
 

Återkallelsegrund

 
 

6. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

 

Anmälan av läkare enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490)

 
 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 5 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490)

 
 

Beslut eller anmälan enligt 8 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (1998:779) från andra myndigheter avseende innehavare av taxiförarlegitimation

 
 

Återkallelsegrund

 
 

7. Uppgifter om förartillstånd

 

Tillståndsnummer

 
 

Förarens namn

 
 

Tillståndets giltighetstid

 
 

Datum för återkallelse

 
 

Datum för delgivning

 
 

Datum för upphörande

 
 

Datum för återlämnande

 
 

8. Uppgifter om färdskrivarkort

 

Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

 
 

Uppgifter om färdskrivarkort

 
 

– ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

 
 

– datum för utfärdande

 
 

– datum när kortet lämnats ut

 
 

– datum för förnyelse

 
 

– datum för återkallelse

 
 

– datum för omhändertagande

 
 

– datum för stöldanmälan

 
 

– datum för förlustanmälan

 
 

– datum för anmälan om att kort är felaktigt

 
 

– datum för suspension

 
 

– datum för utfärdande av ersättningskort

 
 

– datum för utbyte

 
 

– giltighetstid

 
 

– kortnummer

 
 

– datum för delgivning av beslut

 
 

– fotografi och namnteckning för förarkort

 
 

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort

 
 

9. Övriga uppgifter

 

Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av yrkestrafikärenden

 
 

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)