Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1374

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

dels att nuvarande 9 kap. 10 § samt 10 kap. 2, 4 och 5 §§ ska betecknas 9 kap. 11 § samt 10 kap. 11, 12 och 13 §§,

dels att 9 kap. 5 § och de nya 9 kap. 11 § samt 10 kap. 11 och 13 §§ samt rubriken till 9 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 9 kap. 10 § och 10 kap. 2–10 §§, samt närmast före 10 kap. 2, 3, 5 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Ansvarsbestämmelser m.m.

5 §

1) Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1)

Senaste lydelse 2007:216.

 1. artikel 6, 7 första stycket, 8.1–8.6, 12 andra meningen eller 16.2 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006,

 2. artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1–15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1 andra stycket, 16.2 eller 16.3 första–tredje styckena i förordning (EEG) nr 3821/85,

 3. 5 kap. 4 §, eller

 4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 § andra stycket.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3821/85 ska inte dömas om fordonet är utrustat med färdskrivare i enlighet med 2 kap. 1 §.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som har begåtts utanför Sverige finns i 10 §.

10 §

Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7 första stycket, 8.1–8.6 eller 12 andra meningen i förordning (EG) nr 561/2006 om överträdelsen har begåtts i en annan medlemsstat i EU, i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och överträdelsen upptäcks i Sverige. Sanktionsavgift ska inte påföras om en sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen.

11 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Sanktionsavgift enligt 10 § ska inte påföras en förare, om straff kan dömas ut enligt denna förordning.

Sanktionsavgift

Prövningsmyndighet

2 §

2) Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 9 kap. 10 § prövas av Transportstyrelsen.

2)

Senaste lydelse av tidigare 10 kap. 2 § 2009:918.

Avgiften tillfaller staten.

Avgiftens storlek

3 §

3) En sanktionsavgift ska fastställas till lägst ettusenåttahundra kronor och högst fyratusen kronor.

3)

Tidigare 10 kap. 3 § upphävd genom 2008:1288.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det sammanlagda beloppet uppgå till högst tiotusen kronor.

4 §

4) En sanktionsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om påföring av sanktionsavgift som efter särskild ansökan hos Transportstyrelsen.

4)

Senaste lydelse av tidigare 10 kap. 4 § 2008:1288.

Förskott

5 §

5) Om den som enligt 9 kap. 10 § ska påföras sanktionsavgift inte har hemvist i Sverige, ska en polisman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

5)

Senaste lydelse av tidigare 10 kap. 5 § 2008:1288.

Förskottet ska betalas till polismyndigheten.

6 §

Om det förskott som anges i 5 § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman får underlåta att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift har påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.

7 §

Har beslut om förskott för sanktionsavgift fattats, får sanktionsavgiften inte påföras med ett högre belopp än förskottet.

8 §

En polismans beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 6 §, ska polisen och Transportstyrelsen handlägga ärendet om sanktionsavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

 2. upphäva det beslut som gäller enligt 6 §, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet om sanktionsavgift.

9 §

Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterskänks, ska det överskjutande beloppet återbetalas.

Betalning av sanktionsavgifter

10 §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Transportstyrelsens beslut enligt 2 kap. 3 § får överklagas hos regeringen.

Följande beslut får inte överklagas:

 1. polismyndighets beslut enligt 5 kap. 9 §,

 2. en polismans beslut enligt 5 och 6 §§, och

 3. Transportstyrelsens beslut enligt 8 §.

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,

 2. om sanktionsavgiftens storlek och grunderna för beräkning av gemensam sanktionsavgift för flera överträdelser, samt

 3. om verkställigheten av förordning (EEG) nr 3821/85, förordning (EG) nr 561/2006 och denna förordning.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter samråd med Rikspolisstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1374

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)