Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1375

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 12 §§, 3 kap. 2 och 4 §§ samt 4 kap. 1 och 3 §§ förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen och Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning. Myndigheterna tar även ut andra avgifter enligt detta kapitel.

1)

Senaste lydelse 2008:1286.

2) Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

2)

Senaste lydelse 2007:1162.

Ärendeslag

Belopp

1. Ursprungskontroll av fordon enligt 6 kap. 5 §

 

700 kronor

 

2. Undantag enligt 20 kap. 2 och 4 §§

 

500 kronor

 

3) För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor per år för varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

3)

Senaste lydelse 2007:1162.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om 80 kronor. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.

För ett registrerat fordon tas det ut en skyltavgift om 80 kronor för varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 2123 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras.

För en taxiskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

4) För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas det ut en avgift om 80 kronor. Avgiften tas ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

4)

Senaste lydelse 2008:1286.

5) För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 80 kronor.

5)

Senaste lydelse 2008:1286.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor. En vägtrafikregisteravgift om 65 kronor ska därefter årligen under december månad för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 17, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 24 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas. Om saluvagnsskatt inte ska betalas, tas avgifterna ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

6) Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

6)

Senaste lydelse 2008:1286. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

7) Vägverket tar i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer ut avgifter för förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

7)

Senaste lydelse 2008:1286.

Transportstyrelsen tar i den ordning som styrelsen bestämmer ut avgifter för

  1. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis), och

  2. prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har meddelat efter bemyndigande i den författningen.

8) Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

8)

Senaste lydelse 2008:1286.

Vägverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

9) Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i följande fall.

9)

Senaste lydelse 2008:1286.

Ärendeslag

Avgiftsklass

1. Tillstånd

 

2

 

2. Beslut i ett ärende om miljöpoäng

 

1

 

3. Kontrolldokument (waybill) och intyg (certifikat)

 

1

 

Bilaga till förordningen (2001:652)10)

Avsnitt 1 – Avgiftslista för Transportstyrelsen

1. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser och undantag inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift kronor

Auktorisation m.m.

 

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare

 

1 300

 

Typgodkännande och ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

 

3 200

 

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES

 

2 000

 

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES

 

3 000

 

Gemenskapstillstånd för persontransporter

 

500

 

Prövning av ansökan om körkortstillstånd

 
 

– efter återkallelse

 

1 670

 

– i annat fall

 

220

 

Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort mot svenskt

 

600

 

Prövning av ansökan om förlängning av körkort med högre behörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

 

315

 

Prövning av ansökan om taxiförarlegitimation

 

700

 

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om taxiförarlegitimation

 

300

 

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om körkortstillstånd

 

300

 

Prövning av ansökan om godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980)

 

170

 

Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda 16 år

 

300

 

Avgiftslista

Avgift kronor

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller föreskrift m.m.

 

Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen (2009:211) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har beslutat efter bemyndigande i förordningen

 

600

 

Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen beslutat efter bemyndigande i denna förordning

 

600

 

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller andra föreskrifter än som anges ovan

 

600

 

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister

 

450

 

Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon med stöd av 23 § första stycket 1–3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

 

450

 

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 § första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

 

450

 

Avgift för tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska betalas även om medgivande inte lämnas.

 
 

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 9 § körkortsförordningen (1998:980)

 

600

 

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980)

 

600

 

Avgiftslista

Avgift kronor

Prövning av ansökan inom förarutbildning

 

Prövning av ansökan om tillstånd att driva förarutbildning och godkännande som personal inom förarutbildning

 

2 000

 

Prövning av ansökan om utökat tillstånd att bedriva förarutbildning och utökat godkännande som personal inom förarutbildning

 

600

 

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

 

1 200

 

2. Övriga produkter och tjänster

Avgiftslista

Avgift kronor

Färdskrivarkort

 

650

 

Dubblett av del 2 av registreringsbevis

 

100

 

Dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning och betalning via Internet

 

50

 

3. Behörighetshandlingar inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift kronor

Utfärdande av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis)

 

150

 

Utlandsärenden

 

250

 

Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation

 

120

 

4. Övrigt

Avgiftslista

Avgift kronor

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

 

500

 

För sådan förrättning eller åtgärd av Transportstyrelsen som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

 
 

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

 
 

Avsnitt 2 – Avgiftslista för Vägverket

Avgiftslista

Avgift kronor

Kunskapsprov/Omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning

 
 

– normaltaxa

 

220

 

– kvälls- och helgtaxa

 

290

 

Körprov för behörigheterna B, C, D och för taxiförarlegitimation

 
 

– normaltaxa

 

700

 

– kvälls- och helgtaxa

 

940

 

Körprov för övriga behörigheter och för tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning

 
 

– normaltaxa

 

1 500

 

– kvälls- och helgtaxa

 

1 950

 

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

 
 

Digital fotografering

 

80

 

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

 

500

 

För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

 
 

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1375

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)