Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2

Utkom från trycket den 26 januari 2010
Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;
utfärdad den 14 januari 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 1)

1)

Senaste lydelse av 8 kap. 14 § 2008:1283.

dels att 8 kap. 14 § ska upphöra att gälla,

dels att 17 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2) Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

2)

Senaste lydelse 2009:936.

  1. 6 kap. 11 §,

  2. 7 kap. 10 eller 16 § jämförd med 10 §,

  3. 10 kap. 11, 12 eller 13 §,

  4. 14 kap. 7 §, eller

  5. 5 § tredje stycket andra meningen.

Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)