Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:96

Utkom från trycket den 9 mars 2010
Lag om ändring i fordonslagen (2002:574);
utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574)2) ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket".

1)

Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183.

2)

Senaste lydelse av 3 kap. 4 § 2008:1377.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:96

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)