Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:160

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Förordning om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur;
utfärdad den 4 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 11 §§ förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

1 §

Till ledning för fördelning av statliga medel ska Trafikverket upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur. Planen ska vara trafikslagsövergripande.

2 §

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får omfatta

 1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,

 2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,

 3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga järnvägsnätet, stationer och terminaler,

 4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och järnvägsnäten,

 5. räntor och amorteringar för lånefinansierade investeringar,

 6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,

 7. investeringar i och förbättringar av busshållplatser längs det statliga vägnätet om hållplatserna ingår i ett nationellt prioriterat nät för kollektivtrafik som ska vara användbart för personer med funktionsnedsättning.

11 §

Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen sänds till

 1. berörda statliga myndigheter,

 2. länsstyrelserna,

 3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,

 4. Västra Götalands läns landsting och Skåne läns landsting,

 5. Försvarsmakten, och

 6. kommunerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:160

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)