Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:221

Utkom från trycket den 8 april 2010
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 25 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

2 §

1) Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9–11, 14–18, 20 och 21 får avse

1)

Senaste lydelse 2009:985.

  1. en viss trafikantgrupp,

  2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller

  3. fordon med last av viss beskaffenhet.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser om att högst tre parkeringsplatser får reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens. Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat som förestås av en karriärkonsul samt sådana internationella organ som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon som meddelas av en kommun för en viss väg eller vägsträcka får avse fordon med dubbdäck.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:221

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)