Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:386

Utkom från trycket den 1 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (2010:75) om ändring i fordonsförordningen (2009:211);
utfärdad den 20 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 3 g § fordonsförordningen (2009:211) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:75) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3 g §

    Trots 3 f § får Transportstyrelsen för erkännande av yrkeskvalifikationer kräva att sökanden genomför en anpassningsperiod eller genomgår lämplighetsprov om

  1. omfattningen av den utbildning som åberopas av sökanden är minst ett år kortare än vad som krävs för besiktningstekniker,

  2. innehållet i sökandens utbildning väsentligt avviker från vad som föreskrivs för att arbeta som besiktningstekniker, eller

  3. besiktningstekniker omfattar en eller flera aktiviteter som inte ingår i motsvarande yrke i sökandens ursprungsmedlemsstat och denna skillnad motsvaras av en särskild utbildning som krävs för besiktningstekniker och denna utbildning väsentligt avviker från den som omfattas av det kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som sökanden stödjer sig på.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)