Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:484

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 3 juni 2010.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 38 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Kravet i 3 kap. 16 § första stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364) gäller inte fartyg som går i inre fart.

1)

Senaste lydelse 2008:1144.

Medgivande enligt 3 kap. 16 § andra stycket fartygssäkerhetslagen lämnas av Transportstyrelsen.

    Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. fartygs bemanning,

  2. att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana som avses i 3 kap. 10 § samma lag,

  3. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt (bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 § samma lag, och

  4. avgifter till staten för utfärdande av behörighetsbevis och för andra beslut som avser rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på fartyg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:484

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)