Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:485

Utkom från trycket den 15 juni 2010
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298.

1 §

2) Körkort får utfärdas för den som

2)

Senaste lydelse 2009:189.

 1. har körkortstillstånd,

 2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,

 3. har fyllt

  a) 15 år för behörigheten AM,

  b) 16 år för behörigheten A1,

  c) 18 år för behörigheterna A, B, C och E,

  d) 21 år för behörigheten D, eller uppfyller de lägre ålderskrav som framgår av 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens om sökanden har förvärvat sådan grundläggande kompetens som framgår av nämnda stycke, och

 4. har avlagt godkänt förarprov.

Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Har ett körkort blivit ogiltigt av en anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:485

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)