Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:488 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;utfärdad den 3 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298. föreskrivs att 6 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2010:40. I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avsermotordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,b) förarutbildning och förarprov,c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,a) behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik och rätten att bedriva yrkesmässig trafik och biluthyrning,b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd till internationella person- eller godstransporter,innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85,utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tilllämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), ocha) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), ochb) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)