Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:499

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297) ska utgå.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)