Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:501

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500);
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 18 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

18 §

Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för luftfarten får ta ut avgifter för användningen av flygplatsen, andra allmänna anläggningar och tjänsterna.

I den omfattning som följer av bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen ska Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägsavgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:501

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)