Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:505

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg;
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 58 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

58 §

  2) I inskrivningsregistret för luftfartyg ska antecknas när

  2)

  Senaste lydelse 2004:82.

 1. talan har väckts om hävning eller återgång av förvärv av ett luftfartyg eller om bättre rätt till sådan egendom eller om en annan fråga som angår inskrivning,

 2. mål som avses i 1 har avgjorts genom en dom eller ett slutligt beslut som vunnit laga kraft,

 3. en inteckning helt eller delvis är ogiltig enligt en dom eller ett slutligt beslut som vunnit laga kraft, eller på grund av förhållande som avses i 36 §,

 4. ägaren till ett luftfartyg har försatts i konkurs,

 5. ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom blivit föremål för kvarstad, betalningssäkring eller utmätning, eller när en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg ska säljas exekutivt,

 6. beslut som avses i 4 eller 5 om konkurs, kvarstad, betalningssäkring eller utmätning har upphävts eller återgått eller när fråga om exekutiv försäljning av ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom har förfallit av annan anledning,

 7. anmälan, bevis eller fördelningslängd inkommit som visar inverkan på inteckning av exekutiv försäljning,

 8. någon i enlighet med 10 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) skriftligen anmäler att han eller hon har en fordran för vilken luftpanträtt gäller i luftfartyget,

 9. det visas att luftpanträtt som avses i 8 har upphört att gälla,

 10. domstol har meddelat sådan förklaring som avses i 26 §, eller

 11. ett luftfartyg enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen ska avregistreras men det finns hinder mot avregistreringen enligt 2 kap. 7 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:505

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)