Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:657

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

14 §

1) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldigheten att

1)

Senaste lydelse 2009:610.

 1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods enligt

  a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG,

  b) bilagorna till ADR, eller

  c) RID,

 2. till annan stat eller till Europeiska kommissionen sända underrättelser eller rapporter enligt

  a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,

  b) artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar2)

  2)

  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13 (Celex 32008L0068).

  avseende transport på land, och

  c) artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och

 3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID

  a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndigheten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet enligt 7 §, och

  b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.

De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i förhållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.

Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsynsmyndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första stycket 2 a.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:657

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)