Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:714 Utkom från trycket den 30 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:768) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och 8 §§ och i övrigt den 1 juli 2010.2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungörelsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmelserna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 2010 med stöd av väglagen (1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har publicerats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.3. I övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter finns bestämmelser om när äldre trafikföreskrifter senast upphör att gälla om de inte publicerats på den särskilda webbplatsen enligt den förordningen.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)