Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:714R

Utkom från trycket den 30 juni 2010
Rättelseblad: Förordning om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 17 juni 2010.

OBS! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2010:714. Rättelsen avser underskriften.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:768) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:714

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och 8 §§ och i övrigt den 1 juli 2010.

2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungörelsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmelserna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 2010 med stöd av väglagen (1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har publicerats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

3. I övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter finns bestämmelser om när äldre trafikföreskrifter senast upphör att gälla om de inte publicerats på den särskilda webbplatsen enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)