Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:720 Utkom från trycket den 30 juni 2010Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331. föreskrivs att 1 kap. 6 § och 3 kap. 10 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 §Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen (2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning.3 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2007:1284. Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen får förenas med rätt att använda radiosändare för annan användning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i frekvensutrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 4 kap. 9 § 9 eller 11 kap. 3 § 8 radio- och tv-lagen (2010:696) inte uppställts för motsvarande sändningstillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)