Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:732

Utkom från trycket den 30 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler;
utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:404.

2 §

  2) Myndigheten för radio och tv får meddela föreskrifter om

  2)

  Senaste lydelse 2003:404.

 1. användning av vissa sändningsstandarder med stöd av 3 § första stycket lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,

 2. viss utrustning för TV-mottagare med stöd av 4 § i lagen,

 3. utrustning för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster med stöd av 5 § andra stycket i lagen,

 4. den tekniska funktionsförmågan hos system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster med stöd av 6 § i lagen, och

 5. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av 14 § i lagen.

3 §

3) Myndigheten för radio och tv ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler samt av de föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

3)

Senaste lydelse 2003:404.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:732

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)