Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:757

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350.

2 §

2)

2)

Senaste lydelse 2009:226.

Beteckning

Betydelse

 

 

Bärighetsklass

 

Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

 

Cykel

 

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.

 
 

2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är

 
 

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,

 
 

b. inrättat för att föras av den åkande, och

 
 

c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

 
 

3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn

 
 

a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,

 
 

b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och

 
 

c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

 

Cykelkärra

 

Ett fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon.

 

 

 

Motorcykel

 

1. Ett motorfordon på två hjul eller tresymmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.

 
 

2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped.

 
 

Vid beräkningen av en motorcykels massa ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.

 
 

Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

 

Motordrivet fordon

 

Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

 

Motorfordon

 

Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat

 
 

1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller

 
 

2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.

 
 

Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:757

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)