Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:777

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;
utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

1) Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1)

Senaste lydelse 2009:218.

 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

 2. 4 kap. brottsbalken,

 3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

 5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,

 7. 11 kap. brottsbalken,

 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,

 9. 13 kap. brottsbalken,

 10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,

 11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

 12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

 13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,

 14. narkotikastrafflagen (1968:64),

 15. skattebrottslagen (1971:69),

 16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,

 17. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

 18. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

 19. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),

 20. 6 kap. yrkestrafiklagen (1998:490),

 21. lagen (1998:492) om biluthyrning,

 22. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

 23. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

 24. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),

 25. 11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

 26. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,

 27. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,

 28. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,

 29. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

 30. yrkestrafikförordningen (1998:779),

 31. förordningen (1998:780) om biluthyrning,

 32. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 33. trafikförordningen (1998:1276),

 34. fordonsförordningen (2009:211), eller

 35. denna förordning.

Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 23 och 25–35 i första stycket.

Bilaga 22)

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

 

 

2. Körkortsuppgifter

 
 

 

 

Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 10 § förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 
 

Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap. 1 eller 3 § eller 6 kap. 19 § luftfartslagen (2010:500) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 4 § samma lag eller ett utländskt certifikat som godkänts i Sverige med stöd av 4 kap. 27 § samma lag

 

3. Belastningsuppgifter

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:777

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)